DOKUMENTY


Celkový počet súborov na stránke 111, s celkovou veľkosťou 21,9 MB z toho:


Obecné dokumenty (5)

   Výročná správa obce Buková za rok 2020  ( » 809,4 kB   ≡ 27. septembra 2021 o 15:02   ⇓ 0x )
Výročná správa obce Buková za rok 2020
   Výročná správa obce Buková za rok 2020  ( » 809,4 kB   ≡ 27. septembra 2021 o 14:57   ⇓ 124x )
Výročná správa obce Buková za rok 2020
   Výročná správa obce Buková za rok 2019  ( » 492,4 kB   ≡ 5. októbra 2020 o 19:36   ⇓ 78x )
   Správa o činnosti obce Buková za roky 2006-2010  ( » 56,5 kB   ≡ 14. januára 2011 o 18:02   ⇓ 47x )
   Program odpadového hospodárstva obce Buková  ( » 81,5 kB   ≡ 14. októbra 2002 o 17:44   ⇓ 109x )

Záväzné nariadenia (28)

   VZN č. 01 /2021 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.  ( » 74,5 kB   ≡ 9. decembra 2021 o 16:34   ⇓ 9x )
   VZN č. 03/2020 o spôsobe likvidácie odpadových vôd zo žúmp na území Obce Buková  ( » 67,5 kB   ≡ 2. apríla 2020 o 18:30   ⇓ 154x )
   VZN č. 02/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  ( » 73,0 kB   ≡ 2. apríla 2020 o 18:29   ⇓ 49x )
   VZN č. 01/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu smútku v obci Buková  ( » 48,8 kB   ≡ 2. apríla 2020 o 18:29   ⇓ 160x )
   Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Buková  ( » 19,8 kB   ≡ 12. novembra 2019 o 18:15   ⇓ 79x )
Zmena sadzobníka poplatkov
   VZN č. 01/2019 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01-1/2018 Územného plánu obce Buková na zaklade schválenia Zmien Zmien a doplnkov 01-1/2018 Územného plánu obce Buková  ( » 1,1 MB   ≡ 2. apríla 2018 o 18:17   ⇓ 94x )
   VZN č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Buková  ( » 194,5 kB   ≡ 2. apríla 2016 o 18:13   ⇓ 48x )
   VZN č. 01/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková  ( » 148,0 kB   ≡ 2. apríla 2015 o 18:13   ⇓ 123x )
   VZN č. 01/2012 o niektorých podmienkach držania psov  ( » 68,5 kB   ≡ 2. apríla 2012 o 18:12   ⇓ 128x )
   VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková  ( » 50,5 kB   ≡ 2. apríla 2010 o 18:09   ⇓ 66x )
   VZN č. 03/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Buková-príloha  ( » 244,5 kB   ≡ 2. apríla 2010 o 18:07   ⇓ 120x )
Príloha č. 1 k VZN č. 03/2010 - Zásady a regulatívy územného rozvoja
   VZN č. 05/2009 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Buková  ( » 123,5 kB   ≡ 2. apríla 2009 o 18:08   ⇓ 161x )
   VZN č. 04/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Buková a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu  ( » 64,0 kB   ≡ 2. apríla 2009 o 18:05   ⇓ 93x )
   VZN č. 03/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom v obci Buková  ( » 58,0 kB   ≡ 2. apríla 2009 o 18:05   ⇓ 44x )
   VZN č. 02/2009 ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácie z rozpočtu Obce Buková  ( » 59,0 kB   ≡ 2. apríla 2009 o 18:04   ⇓ 33x )
   VZN č. 04/2008 o udržiavaní čistoty a poriadku  ( » 77,5 kB   ≡ 2. apríla 2008 o 18:03   ⇓ 79x )
   VZN č. 03/2008 ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne záväzných nariadení Obce Buková  ( » 64,5 kB   ≡ 2. apríla 2008 o 18:02   ⇓ 32x )
   VZN č. 02/2008 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Buková  ( » 64,5 kB   ≡ 2. apríla 2008 o 18:00   ⇓ 109x )
   VZN č. 02/2007 o obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody z verejného vodovodu v čase jej nedostatku na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou  ( » 71,5 kB   ≡ 2. apríla 2007 o 18:00   ⇓ 58x )
   VZN č. 02/2006 o používaní miestnych komunikácií na území obce  ( » 66,0 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:59   ⇓ 46x )
   VZN č. 01/2006 o poskytovaní finančných príspevkov Obcou Buková na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  ( » 58,0 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:58   ⇓ 40x )
   VZN č. 07/2004 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v Trstíne, ktorej zriaďovateľom je Obec Buková  ( » 34,0 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:57   ⇓ 36x )
   VZN č. 04/2004 o spôsobe číslovanie budov súpisnými číslami na území obce Buková  ( » 31,5 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:56   ⇓ 46x )
   VZN č. 02/2003 o odpadoch  ( » 67,5 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:53   ⇓ 41x )
   VZN č. 02/2001 o slobodnom prístupe k informáciám  ( » 49,5 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:52   ⇓ 66x )
   VZN č. 02/2000 o postupe pri prevode bytov v majetku obce Buková  ( » 27,5 kB   ≡ 2. apríla 2006 o 17:51   ⇓ 49x )
   VZN č. 06/1998 Trhový poriadok obce Buková  ( » 49,5 kB   ≡ 31. marca 2006 o 17:49   ⇓ 44x )
   VZN č. 03/1998 Požiarny poriadok obce Buková  ( » 64,0 kB   ≡ 31. marca 2006 o 17:47   ⇓ 124x )

Zápisnice z rokovania (35)

   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 24.06.2020  ( » 115,0 kB   ≡ 25. júna 2020 o 11:55   ⇓ 137x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 04.03.2020  ( » 89,0 kB   ≡ 4. apríla 2020 o 11:54   ⇓ 95x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 28.11.2019  ( » 99,5 kB   ≡ 30. novembra 2019 o 11:54   ⇓ 99x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 11.09.2019  ( » 108,0 kB   ≡ 14. septembra 2019 o 11:53   ⇓ 84x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 14.06.2019  ( » 101,5 kB   ≡ 16. júna 2019 o 11:53   ⇓ 138x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 28.02.2019  ( » 100,0 kB   ≡ 1. marca 2019 o 11:52   ⇓ 131x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 13.12.2018  ( » 94,0 kB   ≡ 15. decembra 2018 o 11:51   ⇓ 79x )
   Zápisnica z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva 03.12.2018  ( » 94,0 kB   ≡ 5. decembra 2018 o 11:50   ⇓ 75x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 28.09.2018  ( » 103,0 kB   ≡ 29. septembra 2018 o 11:50   ⇓ 73x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 02.08.2018  ( » 83,5 kB   ≡ 3. augusta 2018 o 11:49   ⇓ 67x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 08.06.2018  ( » 120,0 kB   ≡ 9. júna 2018 o 11:49   ⇓ 41x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 17.05.2019  ( » 99,5 kB   ≡ 18. mája 2018 o 11:53   ⇓ 37x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 12.03.2018  ( » 121,5 kB   ≡ 13. marca 2018 o 11:48   ⇓ 75x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 15.12.2017  ( » 93,5 kB   ≡ 16. decembra 2017 o 11:47   ⇓ 83x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 31.10.2017  ( » 132,0 kB   ≡ 31. októbra 2017 o 11:41   ⇓ 114x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 11.09.2017  ( » 52,0 kB   ≡ 19. septembra 2017 o 11:39   ⇓ 96x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 16.06.2017  ( » 113,5 kB   ≡ 17. júna 2017 o 11:37   ⇓ 64x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 12.04.2017  ( » 112,5 kB   ≡ 13. apríla 2017 o 11:37   ⇓ 48x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 18.01.2017  ( » 108,0 kB   ≡ 19. januára 2017 o 11:36   ⇓ 120x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 09.12.2016  ( » 101,0 kB   ≡ 10. decembra 2016 o 11:35   ⇓ 57x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 28.10.2016  ( » 107,5 kB   ≡ 29. októbra 2016 o 11:35   ⇓ 33x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 08.09.2016  ( » 94,0 kB   ≡ 9. septembra 2016 o 11:34   ⇓ 66x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 15.06.2016  ( » 99,5 kB   ≡ 16. júna 2016 o 11:33   ⇓ 82x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 19.05.2016  ( » 112,5 kB   ≡ 20. mája 2016 o 11:32   ⇓ 47x )
   Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva 09.03.2016  ( » 93,5 kB   ≡ 10. marca 2016 o 11:25   ⇓ 49x )
   Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Archív 2015  ( » 204,7 kB   ≡ 31. decembra 2015 o 11:24   ⇓ 10x )
   Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Archív 2014  ( » 207,3 kB   ≡ 31. decembra 2014 o 11:24   ⇓ 11x )
   Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Archív 2013  ( » 231,8 kB   ≡ 31. decembra 2013 o 11:23   ⇓ 12x )
   Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Archív 2012  ( » 249,2 kB   ≡ 31. decembra 2012 o 11:22   ⇓ 15x )
   Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Archív 2011  ( » 373,5 kB   ≡ 31. decembra 2011 o 11:22   ⇓ 16x )
   Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Archív 2010  ( » 333,1 kB   ≡ 31. decembra 2010 o 11:21   ⇓ 12x )
   Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Archív 2009  ( » 380,4 kB   ≡ 31. decembra 2009 o 11:21   ⇓ 11x )
   Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Archív 2008  ( » 356,8 kB   ≡ 31. decembra 2008 o 11:20   ⇓ 17x )
   Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Archív 2007  ( » 217,1 kB   ≡ 31. decembra 2007 o 11:19   ⇓ 9x )
   Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva - Archív 2006  ( » 120,4 kB   ≡ 31. decembra 2006 o 11:18   ⇓ 12x )

Rozpočtovanie obce (13)

   Programový rozpočet obce Buková na roky 2021-2022-2023  ( » 105,5 kB   ≡ 20. decembra 2020 o 15:06   ⇓ 146x )
Návrh programového rozpočtu
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2020-2021-2022  ( » 25,8 kB   ≡ 16. decembra 2019 o 15:05   ⇓ 52x )
Návrh programového rozpočtu
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2019-2020-2021  ( » 344,5 kB   ≡ 19. decembra 2018 o 15:05   ⇓ 58x )
Návrh programového rozpočtu
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2018-2019-2020  ( » 345,0 kB   ≡ 20. decembra 2017 o 15:04   ⇓ 36x )
Návrh programového rozpočtu
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2017-2018-2019  ( » 365,5 kB   ≡ 17. decembra 2016 o 15:03   ⇓ 43x )
   Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce na rok 2010  ( » 99,5 kB   ≡ 14. júna 2016 o 14:51   ⇓ 57x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2016-2017-2018  ( » 345,5 kB   ≡ 11. decembra 2015 o 15:02   ⇓ 55x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2014-2016  ( » 135,1 kB   ≡ 16. decembra 2013 o 15:02   ⇓ 50x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2013-2015  ( » 236,5 kB   ≡ 18. decembra 2012 o 15:01   ⇓ 47x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2012-2014  ( » 54,5 kB   ≡ 14. decembra 2011 o 14:55   ⇓ 71x )
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2011-2013  ( » 181,5 kB   ≡ 10. decembra 2010 o 14:53   ⇓ 42x )
Návrh programového rozpočtu
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2010-2012  ( » 180,5 kB   ≡ 20. decembra 2009 o 12:55   ⇓ 50x )
Návrh programového rozpočtu
   Programový rozpočet obce Buková na roky 2009-2011  ( » 1 006,0 kB   ≡ 3. decembra 2008 o 12:37   ⇓ 47x )

Záverečné účty (15)

   Záverečný účet obce Buková za rok 2021  ( » 62,7 kB   ≡ 16. júna 2022 o 16:15   ⇓ 16x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2020  ( » 62,1 kB   ≡ 23. júna 2021 o 15:58   ⇓ 13x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2019  ( » 34,8 kB   ≡ 8. júna 2020 o 19:20   ⇓ 83x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2018  ( » 33,6 kB   ≡ 3. januára 2019 o 14:50   ⇓ 60x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2017  ( » 37,4 kB   ≡ 3. januára 2018 o 14:50   ⇓ 54x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2016  ( » 33,2 kB   ≡ 3. januára 2017 o 14:50   ⇓ 100x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2015  ( » 32,0 kB   ≡ 3. januára 2016 o 14:49   ⇓ 54x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2014  ( » 30,4 kB   ≡ 3. januára 2015 o 14:48   ⇓ 59x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2013  ( » 244,0 kB   ≡ 3. januára 2014 o 14:48   ⇓ 62x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2012  ( » 221,5 kB   ≡ 3. januára 2013 o 14:47   ⇓ 71x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2011  ( » 209,5 kB   ≡ 3. januára 2012 o 14:47   ⇓ 47x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2010  ( » 148,0 kB   ≡ 3. januára 2011 o 14:27   ⇓ 48x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2009  ( » 148,5 kB   ≡ 3. januára 2010 o 14:27   ⇓ 84x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2008  ( » 87,5 kB   ≡ 3. januára 2009 o 14:26   ⇓ 55x )
   Záverečný účet obce Buková za rok 2007  ( » 45,0 kB   ≡ 3. januára 2008 o 12:38   ⇓ 74x )

Stavebné konanie (1)

   Žiadosť o určenie súpisného čísla pre fyzickú osobu  ( » 23,0 kB   ≡ 14. apríla 2016 o 17:43   ⇓ 129x )

Ostatné dokumenty (2)

   Integrovaná stratégia rozvoja územia MK partnerstva-popis uzemia  ( » 450,4 kB   ≡ 14. apríla 2016 o 18:00   ⇓ 48x )
   Potvrdenie o návšteve školy  ( » 133,6 kB   ≡ 14. apríla 2016 o 17:42   ⇓ 144x )

Urbár Buková (12)

   Zmluva o pozemkovom spoločenstve Urbár Buková  ( » 211,0 kB   ≡ 19. januára 2019 o 17:58   ⇓ 229x )
schválené riadnym 1. a 2. čiastkovým zhromaždením spoločenstva ku dňu 15.12.2018 a 18.01.2019
   Stanovy pozemkového spoločnstva Urbár Buková  ( » 220,0 kB   ≡ 14. apríla 2016 o 17:55   ⇓ 65x )
textová verzia
   Stanovy pozemkového spoločnstva Urbár Buková  ( » 1,8 MB   ≡ 14. apríla 2016 o 17:53   ⇓ 47x )
overený dokument
   Splnomocnenie na zastupovanie  ( » 24,9 kB   ≡ 14. apríla 2016 o 17:53   ⇓ 39x )
   Registrácia pozemkového spoločenstva Urbár Buková  ( » 79,4 kB   ≡ 14. apríla 2016 o 17:52   ⇓ 45x )
   Potvrdenie o pridelení IČO Urbár Buková  ( » 75,0 kB   ≡ 14. apríla 2016 o 17:48   ⇓ 48x )
   Notárska zápisnica Urbár Buková  ( » 1,7 MB   ≡ 14. apríla 2016 o 17:47   ⇓ 126x )
   Nájomná zmluva Urbár Buková  ( » 340,0 kB   ≡ 14. apríla 2016 o 17:45   ⇓ 262x )
   Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 24.04.2014  ( » 224,0 kB   ≡ 25. apríla 2014 o 17:57   ⇓ 57x )
   Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 01.04.2014  ( » 133,0 kB   ≡ 2. apríla 2014 o 17:57   ⇓ 56x )
   Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 17.02.2014  ( » 215,7 kB   ≡ 18. februára 2014 o 17:56   ⇓ 41x )
   Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 07.09.2013  ( » 1,2 MB   ≡ 8. septembra 2013 o 17:55   ⇓ 40x )

Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.

   Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :VEĽKOSŤ-DÁTUM PRIDANIA-POČET ZOBRAZENÍ)

Adresa obecného úradu

Obec Buková – obecný úrad
Buková 50
SK-919 10 Buková
Úradné hodiny:

07:30-15:30 (v stredu až 17:30)

bukova-logo

Technické informácie

Zriadenie sídla: 26.04.2006
WebHosting: WebHouse s.r.o.
Tech. podpora: Invest MF s.r.o.
Správa obsahu: Obec Buková

Štatistiky návštev

On-line: 0 (0 registrovaný)
Dnes: _, včera: _
Za týždeň: _, za mesiac: _
Celkom: _
Vaša IP: 3.229.124.74
Reset počítadla k 1.4.2020 - 159 492

_

Nastavenie zobrazenia

Zoom in Regular Zoom out

Lokálne informácie

GPS súradnice: 48.542947, 17.397204
Obec Buková ® Všetky práva vyhradené !
Skip to content