Územný plán obce Buková

UPO Bukova

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Územný plán obsahuje a poskytuje dôležité informácie pre všetkých aktérov investične vstupujúcich do územia. Týmito aktérmi sú prevažne individuálni stavebníci a súkromný sektor avšak napríklad v oblasti dopravnej infraštruktúry je najvýznamnejším investorom regionálna samospráva a štát.

 • Územný plán je podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy a poskytuje isté záruky pre investičné činnosti.
 • Územný plán priťahuje súkromné investície a teda aj vo vzťahu k potenciálnym investorom je spracovaný územný plán signálom, že to samospráva to so svojim rozvojom „myslí vážne“.
 • Bez územného plánu je rozvoj nekoncepčný a zložitý. Nahrádzanie plánu územným rozhodovaním je administratívne náročné a už vôbec nemožno pri použití tohto postupu hovoriť o koncepčnom a efektívnom využívaní územia.

Úlohami územného plánovania sú:

 1. stanovovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 2. sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie stavu územia a možností jeho využitia,
 3. posudzovanie potrebnosti uskutočňovania zmien a ich priestorové, územno-technické a ekologické dôsledky
 4. stanoviť koncepciu rozvoja územia, urbanistickú koncepciu rešpektujúc hodnoty územia,
 5. podporovať obnovu a rozvoj sídelnej štruktúry a zabezpečovať kvalitné životné prostredie pre ľudí
 6. koordinovať zámery v území
 7. vymedziť verejný záujem na využívaní územia
 8. evidencia údajov a informácií o území,
 9. identifikovanie problémov v území,
 10. stanovovať podmienky pre umiestňovanie a priestorové usporiadanie stavieb
 11. určovať urbanistické a architektonické požiadavky na využívanie územia, zmeny využívania územia a na stavby
 12. poskytovanie informácií občianskej, investorskej a odbornej sfére,
 13. riešenie vecnej a časovej koordinácie výstavby, územno-technických, organizačných a investičných opatrení (vrátane urbanisticko-ekonomického vyhodnotenia) vytvárať podklady pre programy hospodársko-sociálneho rozvoja,
 14. vytvárať podmienky pre znižovanie nebezpečia prírodných katastrof a podmienky pre zabezpečenie civilnej ochrany
 15. podporovať rôznorodosť charakteru urbanizovaného aj nezastavaného prostredia a osobitosť identity urbanistických celkov
 16. vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území a pre zachovanie prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane urbanistického a architektonického dedičstva
 17. vytvárať podmienky pre odstraňovanie dôsledkov ekonomických zmien
 18. posudzovať vplyv zmien v území na verejnú infraštruktúru
 19. posudzovať a hodnotiť územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhovať ich rozsah

Dokumentácia územného plánovania obce Buková

 • Sprava-o-hodnoteni-uzemnoplanovacej-dokumentacie-UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 1088kB   [download]
 • UPO-Bukova-Oznam-o-strategickom-dokumente-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 1059kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-01_2018-Komplexny-vykres.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 1158kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-01_2018-Navrh.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 852kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-01_2018-Pouzitie-PP-a-LPF.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 924kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-01_2018-Schema-lokalit-OV.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 1931kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-01_2018-Schema-zavaznych-casti.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 1142kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-01_2018-Siete-a-doprava.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 1084kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-01_2018-Sirsie-vztahy.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 180kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-01_2018-Vodne-hospodarstvo-energie-telekomunikacie.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 1048kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018-Komplexny-vykres.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 593kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018-Navrh-SEA.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 528kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018-Navrh.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 510kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018-Ochrana-prirody-a-tvorba-krajiny.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 154kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018-Pouzitie-PP-a-LPF.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 425kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018-Priloha-1-FOTO.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 637kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018-Priloha-2-FOTO.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 699kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018-Schema-zavaznych-casti.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 852kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018-Siete-a-doprava.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 486kB   [download]
 • UPO-Bukova-Zmeny-a-doplnky-01-02_2018-Vodne-hospodarstvo-energie-telekomunikacie.pdf | Typ súboru: pdf , veľkosť: 492kB   [download]
 • VZN-Priloha-1-O-zmene-UPN.doc | Typ súboru: doc , veľkosť: 123kB   [download]

Adresa obecného úradu

Obec Buková – obecný úrad
Buková 50
SK-919 10 Buková
Úradné hodiny:

07:30-15:30 (v stredu až 17:30)

bukova-logo

Technické informácie

Zriadenie sídla: 26.04.2006
WebHosting: WebHouse s.r.o.
Tech. podpora: Invest MF s.r.o.
Správa obsahu: Obec Buková

Štatistiky návštev

On-line: 1 (0 registrovaný)
Dnes: _, včera: _
Za týždeň: _, za mesiac: _
Celkom: _
Vaša IP: 3.229.124.74
Reset počítadla k 1.4.2020 - 159 492

_

Nastavenie zobrazenia

Zoom in Regular Zoom out

Lokálne informácie

GPS súradnice: 48.542947, 17.397204
Obec Buková ® Všetky práva vyhradené !
Skip to content