Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Evidencia obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt
Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. To je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

POTREBNÉ DOKLADY:
Vlastník bytu (domu):

 • platný občiansky preukaz
 • list vlastníctva z katastra (potrebný je 8 € kolok)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • platný občiansky preukaz
 • oznámenie o uzavretí manželstva
 • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu):

 • platný občiansky preukaz
 • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú s SBD alebo vlastníkmi (s overenými podpismi)

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

 • platný občiansky preukaz
 • vlastníci predložia list vlastníctva z katastra (potrebný je 8 € kolok)

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy. Obecný úrad môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Kde vybavím: Obecný úrad Buková
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


Prihlásenie na prechodný pobyt
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava viac ako 90 dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o OP, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu (§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon ) v znení neskorších predpisov
 • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR, toto potvrdenie sa nevyžaduje ak:
  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa, vlastníka

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom OÚ.
Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov. Prihlasovaná osoba musí predložiť úradne overené súhlasy vlastníkov. OÚ môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
 • rodné číslo,
 • okres pobytu,
 • obec pobytu,
 • časť obce,
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu, ak sa dom člení na byty,
 • dobu prechodného pobytu,
 • ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť. V prípade, že tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Kde vybavím: Obecný úrad Buková
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


Zrušenie pobytu
Evidencia obyvateľstva v Nitrianskom Pravne záznam o trvalom pobyte zruší:

 1. na základe oznámenia o zmene TP inej ohlasovne o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu,
 2. ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 3. na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie TP za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí,
 4. ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností,
 5. na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 6. na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, alebo nájomcu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa § 3 ods. 8 písm d) bodu 2,
 7. ak budova zanikla.

Občan, ktorý podáva návrh na zrušenie TP je povinný predložiť občiansky preukaz a doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného právneho predpisu.

Kde vybavím: Obecný úrad Buková
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

image_pdfimage_print