Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo

Volebné obdobie 2022-2026

Zástupca starostu: Ľuboš Herceg
Poslanci: Miloš Detko, Robert Ondruš, Peter Švec, Mária Poórová, Erik Zelenák, Libor Vittek

Trocha legislatívy...

V zmysle zákona SNR č. 369 Zb. obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c), e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach, h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.), i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.

História samosprávy

Zástupca starostu: Ľuboš Herceg
Poslanci: Miloš Detko, Štefan Andelek, Róbert Ondruš, Ing. Marek Vittek, Peter Švec, Matúš Polák

Zástupca starostu: Ľuboš Herceg
Poslanci OZ: Štefan Andelek, Miloš Detko, Eva Filipovičová, Miroslav Herceg, Robert Ondruš, Peter Švec

Zástupca starostu: Luboš Herceg
Poslanci: Mgr. Oľga Botteková, Miloš Detko, Miroslav Herceg, Štefan Andelek, Milan Študenc, Ján Molnár

Zástupca starostky: Ľuboš Herceg
Poslanci: Mgr. Oľga Botteková, Miloš Detko, Mgr. Ivona Kiripolská, Ján Molnár, Miroslav Vittek (náhradník za Katarínu Hačovú), Milan Študenc

Zástupca starostu: Ľuboš Herceg
Poslanci: Štefan Andelek, Oľga Botteková, Miloš Detko, Katarína Hačová, Libor Vittek, Zuzana Vitteková

Zástupca starostu: Ján Ondruš
Poslanci: Štefan Andelek, František Breck, Oľga Botteková, Ing. Iveta Černušková, Ľuboš Hačo, Katarína Hačová, Ing. Jozef Halenár, Ľuboš Herceg, Miroslav Herceg, Štefan Horváth, Vojtech Škrabák

Zástupca starostu: Ján Ondruš
Poslanci: Ing. Jozef Adamec, Štefan Andelek, Ing. Iveta Černušková, Pavol Detko, Pavol Hačo, Ľuboš Herceg, Jozef Krajčír, Anna Molnárová, Anna Mušková, Jozef Pavlík, Vladimír Vittek

Zástupca starostu: Jozef Serina
Poslanci: Ing. Jozef Adamec, Jozef Bielko, František Breck, Pavol Detko, Jozef Gažo, Pavol Hačo, Magdaléna Kemková, Milan Krajčír, Ján Ondruš, Jozef Pavlík, Vladimír Vittek