Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Povinné zverejňovanie

Zverejňovanie faktúr a objednávok

 1. Objednávku povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác (to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona).
 2. Faktúru povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.
 3. Povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovaná.

Zverejňovanie zmlúv
Zverejňuje sa zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy (vrátane neštátnych účelových fondov), alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie).

Zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňované:

 • služobná zmluva
 • pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru; povinne zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva
 • zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
 • zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,
 • zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
 • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,
 • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,
 • zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných služieb,
 • zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení poskytovania platobných služieb,
 • zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu
 • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie
 • zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa uzatvára so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o zamestnanie
 • zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby
 • zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu7ce) okrem zmluvy uzavieranej s fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu
 • zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzavieraná v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a organizovanému zločinu, činnosťou služby kriminálnej polície, služby finančnej polície, so zaisťovaním osobnej bezpečnosti určených osôb, s ochranou objektov a so zabezpečením ochrany štátnej hranice
 • zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa osobitného zákona, 7cg)
 • zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu a zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie
 • zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov.

Povinná osoba zverejní zmluvu podľa §5:

 • na webovej stránke povinnej osoby – v prípade, že povinná osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku
 • v centrálnom registeri zmlúv

V Centrálnom registri zmlúv sú povinné zverejňovať zmluvy:

 • štátne orgány, aj obce, vyššie územné celky
 • právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy (napr. súkromné školy), tieto sprístupňujú informácie iba v rozsahu  ich rozhodovacej činnosti,
 • právnické osoby zriadené zákonom (napr. Sociálna poisťovňa, Rozhlas a televízia Slovenska),
 • právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona,
 • právnické osoby založené povinnými osobami podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona a zdravotné poisťovne

Podľa § 5a ods. 4 zákona ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje.

Podľa § 5a ods. 13 zákona povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie zmluvy sú povinní okrem iného zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a ak ide  o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností, je potrebné zverejniť aj označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu.

Obmedzenia prístupu k informáciám sú uvedené v § 8 až 11 zákona. Povinná osoba nezverejní informáciu, ktorá:

 • je utajovanou skutočnosťou podľa osobitného zákona,
 • je predmetom daňového tajomstva podľa osobitného zákona,
 • sa týka ďalších obmedzení uvedených v § 11 zákona,
 • je informáciou, týkajúcou sa osobnosti a ochrany súkromia fyzickej osoby,
 • osobným údajom fyzickej osoby.

Podľa § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu“.

Povinná osoba môže sprístupniť osobné údaje fyzickej osoby len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.

V § 9 ods. 3 je uvedený okruh osôb, ktorých osobné údaje povinná osoba sprístupní a rovnako je uvedený aj rozsah týchto osobných údajov (titul, meno, priezvisko, funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu). Vždy je potrebné anonymizovať:

 • rodné číslo,
 • dátum narodenia,
 • číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť osoby,
 • podpisy fyzických osôb

Informácie označené  ako dôverné v zmluve, ktorá sa má zverejniť, sa podľa § 271 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, nepovažujú za dôverné a povinná osoba je povinná aj takéto informácie zverejniť v Centrálnom registri zmlúv.

Podľa zákona porušením, alebo ohrozením bankového tajomstvaobchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a zákona.
Ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa zákona nezverejňuje, je účinné bez jeho zverejnenia.

Povinná osoba nemusí zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú:

 • tzv. náročné časti zmlúv – technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory,
 • ustanovenia všeobecných obchodných podmienok, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou povinnou osobou spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť. Povinná osoba je vtedy povinná uviesť v Centrálnom registri zmlúv odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť.

Možnosti nezverejnenia vyššie uvedených častí je však potrebné v záujme dosiahnutia účelu zákona aplikovať skôr výnimočne a selektívne na vymedzenú časť ustanovení zmluvy.

Pokiaľ povinná osoba zverejní zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, nie je už povinná zverejniť ju na svojom webovom sídle. Podľa § 5a ods. 9 zákona sa na webovom sídle povinnej osoby zverejňuje len zmluva, ktorá sa nezverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.