Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Samospráva

Obec Buková je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených osobitným zákonom a Všeobecne záväzným nariadením obce, hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Územie obce tvorí len katastrálne územie Buková. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce Buková vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce a verejným zhromaždením obyvateľov obce. Obec vykonáva samosprávne funkcie určené v § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Orgánmi obce sú:
– obecné zastupiteľstvo,
– starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, ako aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

image_pdfimage_print