SAMOSPRÁVA OBCE

Obec Buková je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených osobitným zákonom a Všeobecne záväzným nariadením obce hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Územie obce tvorí len katastrálne územie Bukovej. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Štatút obce

Buková
Štatút obce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie obce, obyvateľov obce, orgány obce, zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom obce a ďalšie vzťahy obce navonok i do vnútra.
Zobraziť

Organizačný poriadok

OÚ Buková
Organizačný poriadok je základnou organizačno-právnou normou obecného úradu záväzný pre všetkých pracovníkov obce pracujúcich na obecnom úrade. Organizačný poriadok upravuje najmä právne postavenie obecného úradu a postavenie volených orgánov obce vo vzťahu k OÚ.
Zobraziť

Smernica pre vybavovanie

podnetov a sťažností
Smernica spracovaná v zmysle § 11 odst.1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach upravuje postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa týkajú činnosti Obecného úradu Buková ako orgánu verejnej správy.
Zobraziť

Rokovací poriadok

OZ Buková
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.
Zobraziť

Adresa obecného úradu

Obec Buková – obecný úrad
Buková 50
SK-919 10 Buková
Úradné hodiny:

07:30-15:30 (v stredu až 17:30)

bukova-logo

Technické informácie

Zriadenie sídla: 26.04.2006
WebHosting: WebHouse s.r.o.
Tech. podpora: Invest MF s.r.o.
Správa obsahu: Obec Buková

Štatistiky návštev

On-line: 0 (0 registrovaný)
Dnes: _, včera: _
Za týždeň: _, za mesiac: _
Celkom: _
Vaša IP: 3.229.124.74
Reset počítadla k 1.4.2020 - 159 492

_

Nastavenie zobrazenia

Zoom in Regular Zoom out

Lokálne informácie

GPS súradnice: 48.542947, 17.397204
Obec Buková ® Všetky práva vyhradené !
Skip to content