Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Územné plánovanie

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Územný plán obsahuje a poskytuje dôležité informácie pre všetkých aktérov investične vstupujúcich do územia. Týmito aktérmi sú prevažne individuálni stavebníci a súkromný sektor avšak napríklad v oblasti dopravnej infraštruktúry je najvýznamnejším investorom regionálna samospráva a štát.

 • Územný plán je podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy a poskytuje isté záruky pre investičné činnosti.
 • Územný plán priťahuje súkromné investície a teda aj vo vzťahu k potenciálnym investorom je spracovaný územný plán signálom, že to samospráva to so svojim rozvojom „myslí vážne“.
 • Bez územného plánu je rozvoj nekoncepčný a zložitý. Nahrádzanie plánu územným rozhodovaním je administratívne náročné a už vôbec nemožno pri použití tohto postupu hovoriť o koncepčnom a efektívnom využívaní územia.

Úlohami územného plánovania sú:

 • stanovovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,
 • sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie stavu územia a možností jeho využitia,
 • posudzovanie potrebnosti uskutočňovania zmien a ich priestorové, územno-technické a ekologické dôsledky
 • stanoviť koncepciu rozvoja územia, urbanistickú koncepciu rešpektujúc hodnoty územia,
 • podporovať obnovu a rozvoj sídelnej štruktúry a zabezpečovať kvalitné životné prostredie pre ľudí,
 • koordinovať zámery v území,
 • vymedziť verejný záujem na využívaní územia,
 • evidencia údajov a informácií o území,
 • identifikovanie problémov v území,
 • stanovovať podmienky pre umiestňovanie a priestorové usporiadanie stavieb,
 • určovať urbanistické a architektonické požiadavky na využívanie územia, zmeny využívania územia a na stavby,
 • poskytovanie informácií občianskej, investorskej a odbornej sfére,
 • riešenie vecnej a časovej koordinácie výstavby, územno-technických, organizačných a investičných opatrení (vrátane urbanisticko-ekonomického vyhodnotenia) vytvárať podklady pre programy hospodársko-sociálneho rozvoja,
 • vytvárať podmienky pre znižovanie nebezpečia prírodných katastrof a podmienky pre zabezpečenie civilnej ochrany,
 • podporovať rôznorodosť charakteru urbanizovaného aj nezastavaného prostredia a osobitosť identity urbanistických celkov,
 • vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území a pre zachovanie prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane urbanistického a architektonického dedičstva,
 • vytvárať podmienky pre odstraňovanie dôsledkov ekonomických zmien,
 • posudzovať vplyv zmien v území na verejnú infraštruktúru,
 • posudzovať a hodnotiť územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhovať ich rozsah

Dokumentácia územného plánovania

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 14,8 MB.


Územné plánovanie (20)

ÚPN 01-01 2018 Zmeny a doplnky - Komplexný výkres
(1,1 MB - 15.10.2022 - 257x)
ÚPN 01-01 2018 Zmeny a doplnky - Návrh
(851,7 KB - 15.10.2022 - 139x)
ÚPN 01-01 2018 Zmeny a doplnky - Použitie PP a LPF
(923,9 KB - 15.10.2022 - 88x)
ÚPN 01-01 2018 Zmeny a doplnky - Schéma lokalít OV
(1,9 MB - 15.10.2022 - 140x)
ÚPN 01-01 2018 Zmeny a doplnky - Schéma záväzných častí
(1,1 MB - 15.10.2022 - 137x)
ÚPN 01-01 2018 Zmeny a doplnky - Siete a doprava
(1,1 MB - 15.10.2022 - 109x)
ÚPN 01-01 2018 Zmeny a doplnky - Širšie vzťahy
(179,8 KB - 15.10.2022 - 146x)
ÚPN 01-01 2018 Zmeny a doplnky - Vodné hospodárstvo
(1,0 MB - 15.10.2022 - 94x)
ÚPN 01-02 2018 Zmeny a doplnky - Komplexný výkres
(593,0 KB - 15.10.2022 - 136x)
ÚPN 01-02 2018 Zmeny a doplnky - Návrh
(510,5 KB - 15.10.2022 - 112x)
ÚPN 01-02 2018 Zmeny a doplnky - Návrh SEA
(528,5 KB - 15.10.2022 - 125x)
ÚPN 01-02 2018 Zmeny a doplnky - Ochrana prírody a tvorba krajiny
(154,0 KB - 15.10.2022 - 94x)
ÚPN 01-02 2018 Zmeny a doplnky - Použitie PP a LPF
(424,9 KB - 15.10.2022 - 77x)
ÚPN 01-02 2018 Zmeny a doplnky - Príloha FOTO1
(636,7 KB - 15.10.2022 - 100x)
ÚPN 01-02 2018 Zmeny a doplnky - Príloha FOTO2
(698,6 KB - 15.10.2022 - 96x)
ÚPN 01-02 2018 Zmeny a doplnky - Siete a doprava
(486,5 KB - 15.10.2022 - 90x)
ÚPN 01-02 2018 Zmeny a doplnky - Vodné hospodárstvo, energie a telekomunikácie
(491,6 KB - 15.10.2022 - 84x)
Správa o hodnotení územno-plánovacej dokumentácie (zmeny a doplnky 01-02 2018)
(1,1 MB - 15.10.2022 - 101x)
Príloha č. 1 o zmene ÚPN
(122,5 KB - 15.10.2022 - 113x)
Oznam o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 01-02 2018
(1,0 MB - 15.10.2022 - 72x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)