Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Manželstvo

Uzatvorenie manželstva
Obaja snúbenci podávajú žiadosť o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodné listy oboch snúbencov
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov (platné v čase sobáša)
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • maloletý predkladá tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (od 16 do 18 rokov)
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela / manželky

Cudzinec predkladá najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady na uzavretie manželstva v Slovenskej republike:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • potvrdenie o osobnom stave
 • sobášny list zaniknutého manželstva, alebo úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad totožnosti

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným opatrením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.
Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom v SR. Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa sa týmto ale budúci manžel nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Kde vybavím: Obecný úrad Trstín (matrika)
Kontakt: Mária Ďurišová, dane@trstin.sk, +421 33 5589262
Doba vybavenia: nedotupný údaj
Poplatok: podľa sadzobníka príslušnej matriky
Sobášne dni: podľa informácie z matriky


Cirkevný sobáš
Cirkevný sobáš sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Miesto uzavretia cirkevného sobáša
Cirkevný sobáš sa uzatvára v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, a to pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Rovnako ako v prípade civilného sobášu, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie cirkevného sobáša
Doklady potrebné na uzavretie sobáša sú občania povinní predkladať na matriku najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Sedemdňová lehota je ustanovená kvôli tomu, aby mali pracovníci matriky aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva a to najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Väčšinou v týchto prípadoch sa totiž stáva, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom.

Štátny občan Slovenskej republiky je pred uzavretím manželstva poviný príslušnému matričnému úradu predložiť tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • potvrdenie o pobyte,
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 • doklad o rodnom čísle,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Poznámky

 1. Doklady, ktoré sú vyznačené hrubou farbou možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.
 2. Doklady obsahujúce údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami zaznamenanými v knihách manželstiev, narodení a úmrtí (sobášny, rodný, úmrtný list) občania nemusia na matriku predkladať, ak sú tieto už súčasťou elektronickej matriky. V súvislosti s vytvorením elektronickej matriky sa vytvára centrálna databáza matričných udalostí, ktorá je integrovaná s Registrom fyzických osôb. Údaje evidované v tejto databáze nie je teda potrebné dokladať dvojmo.
 3. Snúbenci pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo tzv. žiadosť o uzavretie manželstva, ktoré potvrdí matričný úrad a snúbenci ho doručia príslušnému orgánu cirkvi.
 4. Po sobáši sa vyhotoví zápisnica o uzavretí manželstva, ktorá okrem identifikačných údajov snúbencov a svedkov (mená, priezviská, rodné čísla), obsahuje dátum a miesto sobáša, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa a dohodu o priezvisku. V prípade, že bol pri obrade prítomný tlmočník, zápisnica obsahuje aj jeho meno, priezvisko a podpis a odtlačok jeho úradnej pečiatky.
 5. Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev.

Rozvod manželstva

Rozvod manželstva rieši súd.
Viac informácií : https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_rozvod1/

Späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
Žiadateľka podáva žiadosť o zmenu do 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu na príslušný matričný úrad kde bolo manželstvo uzavreté. Osobná účasť žiadateľa je potrebná!

Potrebné doklady:

 • oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo na matrike)
 • platný OP
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie súdu

Kde vybavím: Obecný úrad Trstín (matrika)
Kontakt: Mária Ďurišová, dane@trstin.sk, +421 33 5589262
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku

image_pdfimage_print