Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Obec Buková ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.1.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. BUK-3/2023 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 3 ks hrab obyčajný a 1 ks orech kráľovský – rastúce na pozemku registra “C” parc. č. 4874/1 a 4874/2 v k. ú Buková z dôvodu ” orech kráľovský č. 1 – rastie v tesnej blízkosti chaty, hrab obyčajný č. 2 – 3 – silne naklonený kmeň – nebezp., hrab obyčajný č. 4 – plánovaná výstavba”.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Buková.