Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu: Ľuboš Herceg
Poslanci: Miloš Detko, Robert Ondruš, Peter Švec, Mária Poórová, Erik Zelenák, Libor VittekV zmysle zákona SNR č. 369 Zb. obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c), e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach, h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.), i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.Zástupca starostu: Ľuboš Herceg
Poslanci: Miloš Detko, Štefan Andelek, Róbert Ondruš, Ing. Marek Vittek, Peter Švec, Matúš PolákZástupca starostu: Ľuboš Herceg
Poslanci OZ: Štefan Andelek, Miloš Detko, Eva Filipovičová, Miroslav Herceg, Robert Ondruš, Peter ŠvecZástupca starostu: Luboš Herceg
Poslanci: Mgr. Oľga Botteková, Miloš Detko, Miroslav Herceg, Štefan Andelek, Milan Študenc, Ján MolnárZástupca starostky: Ľuboš Herceg
Poslanci: Mgr. Oľga Botteková, Miloš Detko, Mgr. Ivona Kiripolská, Ján Molnár, Miroslav Vittek (náhradník za Katarínu Hačovú), Milan ŠtudencZástupca starostu: Ľuboš Herceg
Poslanci: Štefan Andelek, Oľga Botteková, Miloš Detko, Katarína Hačová, Libor Vittek, Zuzana VittekováZástupca starostu: Ján Ondruš
Poslanci: Štefan Andelek, František Breck, Oľga Botteková, Ing. Iveta Černušková, Ľuboš Hačo, Katarína Hačová, Ing. Jozef Halenár, Ľuboš Herceg, Miroslav Herceg, Štefan Horváth, Vojtech ŠkrabákZástupca starostu: Ján Ondruš
Poslanci: Ing. Jozef Adamec, Štefan Andelek, Ing. Iveta Černušková, Pavol Detko, Pavol Hačo, Ľuboš Herceg, Jozef Krajčír, Anna Molnárová, Anna Mušková, Jozef Pavlík, Vladimír VittekZástupca starostu: Jozef Serina
Poslanci: Ing. Jozef Adamec, Jozef Bielko, František Breck, Pavol Detko, Jozef Gažo, Pavol Hačo, Magdaléna Kemková, Milan Krajčír, Ján Ondruš, Jozef Pavlík, Vladimír Vittek