Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 55,7 MB.


Obecné dokumenty (6)

Výročná správa obce Buková za rok 2021
(3,2 MB - 23.09.2022 - 55x)
Výročná správa obce Buková za rok 2020
(809,4 KB - 27.09.2021 - 0x)
Výročná správa obce Buková za rok 2020
Výročná správa obce Buková za rok 2020
(809,4 KB - 27.09.2021 - 234x)
Výročná správa obce Buková za rok 2020
Výročná správa obce Buková za rok 2019
(492,4 KB - 05.10.2020 - 199x)
Správa o činnosti obce Buková za roky 2006-2010
(56,5 KB - 14.01.2011 - 101x)
Program odpadového hospodárstva obce Buková
(81,5 KB - 14.10.2002 - 207x)

Záväzné nariadenia (32)

Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 3/2022 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Buková
(22,9 KB - 18.12.2023 - 85x)
VZN č. 2/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
(75,0 KB - 14.12.2022 - 152x)
VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Buková
(154,5 KB - 14.12.2022 - 157x)
VZN č. 1/2022 o užívaní verejných priestranstiev a dodržiavaní verejného poriadku v obci Buková
(3,3 MB - 22.10.2022 - 86x)
VZN č. 01 /2021 o výške mesačného príspevku na čiastkovú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.
(74,5 KB - 09.12.2021 - 78x)
VZN č. 03/2020 o spôsobe likvidácie odpadových vôd zo žúmp na území Obce Buková
(67,5 KB - 02.04.2020 - 301x)
VZN č. 02/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
(73,0 KB - 02.04.2020 - 121x)
VZN č. 01/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorína) a domu smútku v obci Buková
(48,8 KB - 02.04.2020 - 303x)
Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2015 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Buková
(19,8 KB - 12.11.2019 - 163x)
Zmena sadzobníka poplatkov
VZN č. 01/2019 Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 01-1/2018 Územného plánu obce Buková na zaklade schválenia Zmien Zmien a doplnkov 01-1/2018 Územného plánu obce Buková
(1,1 MB - 02.04.2018 - 204x)